skip to Main Content
+3630/4438086 info@dekortabla.hu

6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet
A világító és fényjelz berendezések alkalmazására és m ködésére vonatkozó
üzemeltetési mszaki feltételek
37. § (1) A járm vön csak olyan fajta, olyan szín , oly módon elhelyezett és annyi világító, illet2leg fényjelz2
berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet el2ír, vagy megenged. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik az olyan világítóberendezésekre, amelyeknek a fénye a járm üzemszer használata során kívülr2l nem
látható (pl. csomagtérmegvilágító lámpa, szerel2lámpa).
(2) Az azonos feladatot ellátó és azonos irányba mutató páros számú világító és fényjelz2 berendezések
elhelyezésének és alakjának – az aszimmetrikus járm veket kivéve – a járm hosszirányú függ2leges felez2síkjára
szimmetrikusnak, az általuk kibocsátott fény színének és fényerejének pedig azonosnak kell lenniük és a
berendezéseknek – ha a rendelet másként nem rendelkezik – egyszerre kell m ködniük.
(3) A gépkocsira felszerelt három féklámpának egyszerre kell m ködnie és közülük kett2 darab féklámpának ki kell
elégítenie a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket. A harmadik féklámpa (a továbbiakban: középs2 féklámpa)
színére és m ködésére vonatkozóan a (2) bekezdés rendelkezéseit értetemszer en alkalmazni kell.
(4) A világító és a fényjelz2 berendezésekben csak a berendezés típusára el2írt m szaki jellemz2kkel rendelkez2
izzólámpát szabad használni.
(5) El2re piros, hátra fehér fényt – a hátrameneti lámpa, a munkahelymegvilágító lámpa, taxi vészjelz2 lámpája,
továbbá a járm bels2 világítására szolgáló lámpa kivételével – világító és fényjelz2 berendezés nem bocsáthat ki és
nem verhet vissza.
(6) Villogó fényt a világító, illet2leg fényjelz2 berendezés – az irányjelz2, a megkülönböztet2 lámpa, a figyelmeztet2
lámpa,
a taxi vészjelz2 lámpája, továbbá a visszajelz2 lámpák kivételével – nem bocsáthat ki. A villogó fény lámpa
villogásának egyenletesnek, jól érzékelhet2nek, a villogások számának percenként 90±30-nak kell lennie. Az els2
felvillanásnak a bekapcsolást követ2en legfeljebb 1 másodpercen belül kell bekövetkeznie.
(7) Az olyan vontatott munkagépet, amely nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelz2 berendezéseire vonatkozó
rendelkezéseket, a közúti forgalomban való részvétel idejére kit zhet2 fényjelz2 berendezésekkel kell felszerelni. Az így
elhelyezett fényjelz2 berendezések rögzít2szerkezetének biztosítania kell a rendelet világító és fényjelz2 berendezések
elhelyezésére vonatkozó el2írásainak a teljesülését.
A világító és fényjelz berendezések alkalmazására és m ködésére vonatkozó további
mszaki feltételek
38. § (1) A páros számú tompított és távolsági fényszórókat fajtánként és oldalanként külön, a helyzetjelz2 lámpákat
oldalanként vagy átlósan külön kell zárlat elleni védelemmel ellátni. Ezt az el2írást az 1991. évi július hó 1. napja után
engedélyezett járm típusokra kell alkalmazni.
(2) A világító és fényjelz2 berendezések által kibocsátott, illet2leg visszavert fények színkoordinátáit az 1980. évi 3.
törvényerej rendeletben meghirdetett -, az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott – Közúti
Közlekedési Egyezmény határozza meg.
(3) A járm vek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak
jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.
A világító és fényjelz berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó
üzemeltetési mszaki feltételek
39. § (1) A világító és fényjelz2 berendezések optikai tengelyét – kivéve a tompított fényszóróét, a ködfényszóróét, a
hátrameneti lámpáét és a járm oldalán elhelyezett fényjelz2 berendezésekét – úgy kell beállítani, hogy az
megközelít2leg vízszintes, és a járm hosszirányú függ2leges felez2síkjával párhuzamos legyen. A vízszintest2l,
illet2leg a párhuzamostól megengedett legnagyobb szögeltérés 3°.
(2) A világító és fényjelz2 berendezéseknek, valamint ezek alkatrészeinek a járm vön oly módon kell rögzítettnek
lenniük, hogy a járm rezgései, lengései következtében optikai tengelyüket a járm höz képest ne változtathassák meg.
A világító és fényjelz berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó további
mszaki feltételek
40. § (1) A gépjárm , a mez2gazdasági vontató, a lassú járm , a pótkocsi, valamint a segédmotoros kerékpár világító
és fényjelz2 berendezéseinek megkövetelt legkisebb láthatósági szögeit a 11. számú melléklet tartalmazza. A
megkövetelt legkisebb láthatósági szögek szárain átmen2 síkokkal határolt tér bármely pontjából szemlélve, a
megfigyel2 és a lámpa küls2 átvilágított felületének a megfigyelés irányába es2 vetülete között a járm t2l származó
takarás nem lehet.
(2) A világító, illet2leg fényjelz2 berendezések átvilágított felülete kialakítható több optikai egységb2l is. Az optikai
egységeket úgy kell egymás mellé elhelyezni, hogy átvilágított felületeik az azokat körülzáró legkisebb derékszög
négyszög területének legalább 60%-át tegyék ki. Az ilyen – azonos feladatokat ellátó és azonos szín fényt kibocsátó –
optikai egységekb2l álló berendezés egy világító, illet2leg fényjelz2 berendezésnek min2sül. A távolsági fényszóróra, a
tompított fényszóróra és a ködfényszóróra e rendelkezések nem alkalmazhatók.
(3) A sáv alakú átvilágított felület világító, illet2leg fényjelz2 berendezés két berendezésnek min2sül, ha – a járm
hosszirányú függ2leges felez2síkjára szimmetrikusan helyezkedik el,
– a járm mindkét oldalán annak legszéls2 pontját legalább 0,40 méterre megközelíti, – a sáv hosszúsága legalább
0,80 méter, és
– benne legalább két – egymástól lehet2 legtávolabb elhelyezett – fényforrás van.
(4) Különböz2 célt szolgáló világító és fényjelz2 berendezések, ha a rendelet eltér2en nem rendelkezik
a) egyesíthet2k (úgy, hogy átvilágított felületük azonos legyen), vagy
b) egy lámpatestbe csoportosíthatók (úgy, hogy átvilágított felületük ne legyen azonos)
feltéve, hogy ezáltal egymás m ködését nem befolyásolják, észlelhet2ségük nem romlik és a berendezések mindegyike
külön-külön megfelel a reá vonatkozó rendelkezéseknek.
Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési mszaki feltételek
41. § (1) Távolsági fényszóróval minden gépjárm vet fel kell szerelni. A járm re felszerelend2 távolsági fényszórók
száma:
a) a gépkocsi esetében 2 vagy 4 db,
b) oldalkocsi nélküli, illet2leg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
c) motoros tricikli esetében 2 vagy 4 db, – ha 1,30 méternél nem szélesebb elegend2 1 db.
(2) A motoros triciklire a távolsági fényszórót legkés2bb 1992. évi július hó 31. napjáig kell felszerelni.
(3) Távolsági fényszóróval fel szabad szerelni a mez2gazdasági vontatót és a lassú járm vet is. A járm re
felszerelhet2 távolsági fényszórók száma:
a) mez2gazdasági vontató és lassú
járm esetében 2 db,
b)1,30 méternél nem szélesebb lassú
járm esetében elegend2 1 db.
(4) A távolsági fényszórónak az út felületét a járm el2tt sötétben, tiszta id2ben legalább 100 méter távolságon meg
kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás a távolsági fényszóró középpontjának magasságában 1 luxnál
kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.
Távolsági fényszóróra vonatkozó további mszaki feltételek
42. § (1) Járm re csak jóváhagyási jellel ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni.
(2) A motorkerékpáron – kivéve a motoros triciklit – a távolsági fényszórót úgy kell elhelyezni, hogy az átvilágított
felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tompított fényszóró átvilágított felületének szélét2l. Egyéb
járm vön pedig a távolsági fényszóró átvilágított felületének küls2 széle nem lehet kijjebb, mint a tompított fényszóró
átvilágított felületének a küls2 széle.
(3) fia a járm vön olyan, munka végzésére szolgáló berendezés van, amelynek m ködését a szabályosan felszerelt
távolsági fényszóró akadályozná, vagy amely a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró fényét takarná,
alkalmazhatók olyan távolsági fényszórók, amelyek nincsenek a járm re felszerelve, hanem – a közúti közlekedésben
való részvétel idejére – kit zhet2k. A kit zhet2 távolsági fényszóró rögzít2szerkezetének – külön beállítás nélkül –
biztosítania kell a fényszóróra a rendeletben meghatározott megvilágítási (beállítási) el2írások teljesülését.
(4) A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró csak a helyzetjelz2
lámpákkal együtt, illet2leg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelz2 lámpákat már bekapcsolták.
(5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági fényszóró minden más
világító és fényjelz2 berendezést2l függetlenül – a kapcsoló m ködtetésének az id2tartamára – bekapcsolható; e
kapcsoló elengedésekor a távolsági fényszórónak ki kell aludnia.
(6) A távolsági fényszóró – a motorkerékpár távolsági fényszóróját kivéve – a kormányzott kerékkel együtt nem
fordulhat el. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a 4 db távolsági fényszóróval ellátott gépkocsi távolsági
fényszóróiból 2 db a kormányzott kerékkel együtt elforduljon.
Tompított fényszóróra vonatkozó üzemeltetési mszaki feltételek
43. § (1) Tompított fényszóróval minden gépjárm vet, mez2gazdasági vontatót és – a 118. §-ban említett kerti traktor
kivételével – minden lassú járm vet fel kell szerelni.
A járm re felszerelend2 tompított fényszórók száma:
a) gépkocsi, mez2gazdasági vontató,
motoros tricikli és lassú járm esetében 2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illet2leg oldalkocsis
motorkerékpár esetében 1 db,
c)1,30 méternél nem szélesebb motoros
tricikli és lassú járm esetében elegend2 1 db.
(2) A tompított fényszórónak aszimmetrikus kivitel nek kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója azonban
szimmetrikus kivitel is lehet.
(3) A tompított fényszórónak – anélkül, hogy a szembejöv2 járm vezet2jét vakítaná – az út felületét a járm el2tt
sötétben, tiszta id2ben legalább 40 méter – mez2gazdasági vontató és lassú járm el2tt legalább 30 méter távolságon
meg kell világítania. A megvilágítás a tompított fényszóró középpontján átmen2 vízszintes síkban és e felett a járm t2l
25 méter távolságban
a) aszimmetrikus tompított fényszóró esetében 0,7 luxnál,
b) szimmetrikus tompított fényszóró esetében 1 luxnál
több nem lehet. A tompított fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.
Tompított fényszóróra vonatkozó további mszaki feltételek
44. § (1) A járm re csak jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni. A járm egyedi forgalomba
helyezésének engedélyezése során – a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata alapján – e
rendelkezés alól a KKF felmentést adhat.
(2) A tompított fényszórót az oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és az oldalkocsis motorkerékpáron a motorkerékpár
hosszirányú függ2leges felez2síkjában gépkocsin és motoros triciklin úgy kell elhelyezni, hogy a tompított fényszóró
átvilágított felületének a küls2 széle a járm legszéls2 pontjától 0,40 méternél távolabb, a két tompított fényszóró
átvilágított felületének a bels2 szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek. Az olyan motoros triciklin és
lassú járm vön, amelyen egy tompított fényszóró van felszerelve, a tompított fényszóró átvilágított felületének a bal
széle a járm bal oldali legszéls2 pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.
(3) A tompított fényszóró átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,50 méternél közelebb, az
átvilágított felület fels2 széle az úttest szintjét2l 1,20 méternél távolabb nem lehet. Mez2gazdasági vontató és lassú
járm esetében – ha a járm szerkezeti kialakítása ezt szükségessé teszi – a tompított fényszóró átvilágított felületének a
fels2 széle az úttest szintjét2l legfeljebb 1,50 méter távolságra lehet.
(4) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszer en irányadó a tompított fényszóróra is.
(5) A tompított fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelz2
lámpákkal együtt, illet2leg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelz2 lámpákat már bekapcsolták. A távolsági
fényszóróról a tompított fényszóróra való átkapcsoláskor – a rendelet 42. § (5) bekezdésében említett esetet kivéve – a
távolsági fényszórók nem világíthatnak.
(6) A tompított fényszóró – a motorkerékpár tompított fényszóróját kivéve – a kormányzott kerékkel együtt nem
fordulhat el.
(7) Ha a személygépkocsi terhelési állapotának megváltoztatásakor a tompított fényszóró rendeletben el2írt beállítási
értéke másként nem tartható, a fényszórónak szerszám használata nélkül átállíthatónak kell lennie.
Ködfényszóróra vonatkozó zemeltetési mszaki feltételek
45. § (1) Ködfényszóróval minden gépjárm vet, mez2gazdasági vontatót és lassú járm vet fel szabad szerelni. A
járm re felszerelhet2 ködfényszórók száma:
a) gépkocsi, mez2gazdasági vontató, lassú járm és motoros tricikli esetén 2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illet2leg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
c)1,30 méternél nem szélesebb motoros tricikli és lassú járm esetében elegend2 1 db.
(2) A ködfényszóró által adott megvilágítás a ködfényszóró középpontján átmen2 vízszintes síkban és e felett a
járm t2l 25 méter távolságban 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt
bocsáthat ki.
Ködfényszóróra vonatkozó további mszaki feltételek
46. § (1) Járm re csak jóváhagyási jellel ellátott ködfényszórót szabad felszerelni.
(2) A ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez, 0,25 méternél közelebb, az átvilágított
felület fels2, a tompított fényszóró átvilágított felületének a fels2 szélénél magasabban, az átvilágított felület küls2 széle
pedig gépkocsin és motoros triciklin a járm legküls2 pontjától, 0,40 méternél távolabb nem lehet. A motorkerékpár
ködfényszóróját úgy kell elhelyezni, hogy optikai tengelye a motorkerékpár hosszirányú függ2leges felez2síkjába essen,
vagy ha így nem helyezhet2 el, az átvilágított felületének ehhez a síkhoz legközelebbi pontja a motorkerékpár
hosszirányú függ2leges felez2síkjától legfeljebb 0,25 méterre legyen. Az olyan motoros triciklin, amelyre csak egy
ködfényszórót szereltek, a ködfényszóró átvilágított felületének a bal széle a járm bal oldali legszéls2 pontjától 0,40
méternél távolabb nem lehet.
(3) A ködfényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelz2 lámpákkal
együtt, illet2leg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelz2 lámpákat már bekapcsolták.
(4) A ködfényszóró – kivéve a motorkerékpár ködfényszóróját – a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.

Back To Top